drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

logo marianowa.jpgUrząd Gminy Marianowo

ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

 Tel.: (91) 561 38 66;    Fax.: (91) 561 38 66 wew. 20

e-mail: ug@marianowo.pl

NIP: 854-11-36-229

REGON: 000544289

 


JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Podstawa prawna:

Art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356)


Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Marianowo – I piętro, pok. Nr 15


Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki  uzależnień oraz informatyki

- parter, pok. Nr 3, tel.: (91) 561 38 66 wew. 15, e-mail: k.przygoda@marianowo.pl


Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Marianowo


Uwagi:

Przed wydaniem zezwolenia Wójt Gminy Marianowo zasięga opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na postanowienie Komisji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Szczecinie w terminie 7 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Marianowo.