drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Reklamacja  na nieprawidłowość w spisie wyborców     lub 
  2. Do wglądu:
    1. dowód osobisty wnioskodawcy

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (skargę składa się w ............. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.
Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców.