drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
 Z PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami); art. 47 e ust. 2, art. 47 g ust. 1 pkt 6, art. 47 g ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego  złożony przez zarządcę drogi.    lub 
  2. Załączniki: 
    • plan wyrębu drzew i krzewów 
    • uzgodnienie planu wyrębu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Szczecinie 

II. OPŁATY:
   Opłata skarbowa: zwolnienie z opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
  *Opłata skarbowa:  zwolnienie z opłaty  

VI. UWAGI:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............