drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące -  druk do pobrania w .............    
 2. Załączniki:
  • Oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka
     lub
   złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika ............ (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą
  • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów
  • akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych z  innej miejscowości)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
  • potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu
 2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.