drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED
ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia   lub
  2. Dokumenty do wglądu:
    • sentencja wyroku rozwodowego sądu bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
    • dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca , w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. UWAGI:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do USC przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.