drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO
SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą   lub
  2. Załączniki:
    • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
  3. Dokumenty do wglądu:
    • dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy ( w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca , w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za
pośrednictwem ................ Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

  1. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być osoba, której akt dotyczy lub krewni.
  2. Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w ...............