drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ USTALAJĄCEJ ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH LUB WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH UJĘĆ (W TYM DOKUMENTACJI DOT. LIKWIDACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH)

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 oraz art. 103 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r., Nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej zasoby wód podziemnych lub wydajności eksploatacyjnych ujęcia" (WGKiOŚ-4)
  2. Załącznik:
  • dokumentacja hydrogeologiczna (egz.1,2,3, 4)

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, zażąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.
Do 30 dni od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.