drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

Podstawa prawna: art.45 ust. 1 oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską" (WGKiOŚ -4)
  2. Załącznik:
  • dokumentacja geologiczno-inżynierska (egz. nr 1,2,3 )

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, zażąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.
Do 30 dni od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.