drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Realizacja zadania publicznego
składanie oferty na otwarty konkurs ofert

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Oferta realizacji zadania publicznego" (BOP-10)
  pobierz wniosek: ( lub )
 2. Załączniki
  • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
  • Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
  • Oświadczenie podmiotu (BOP-11)
   pobierz oświadczenie: ( lub )

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI
Oferta dla swej ważności musi być dostarczona do ............ najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianym w ogłoszeniu o Konkursie (decyduje data stempla urzędowego) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Organizacji, numerem Konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej".