drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Nabycie prawa własności nieruchomości

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości" (WGN-40)
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Załączniki:
  • aktualny odpis z księgi wieczystej*,
  • oświadczenie strony o spełnieniu wymogów ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.),
  • zobowiązanie strony do poniesienia kosztów związanych z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o nabyciu prawa własności,
  • oświadczenie strony, że nie skorzystała z uwłaszczenia mieniem, o którym mowa w art. 56a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.),
  • oświadczenie strony o aktualności dołączonego do wniosku odpisu z księgi wieczystej (zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym) lub
  • oświadczenie strony o aktualności odpisu z księgi wieczystej dołączonego do wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości w prawo własności (zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym),
  • dokumenty potwierdzające, że jest się następcą prawnym użytkownika wieczystego (dotyczy następców prawnych użytkownika wieczystego, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego po dniu 24.10.2001r.)

*brak odpisu z księgi wieczystej skutkuje odmową przyjęcia wniosku

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału prowadzącego sprawę).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Składanie wniosków w sprawach o nabycie nie jest wymagane, ponieważ procedura o przekształcenie wszczynana jest z urzędu.
 2. W roku 2004 z uwagi na dużą ilość wniosków termin odpowiedzi może przedłużyć się do 90 dni.
 3. Roszczenie o nabycie własności nieruchomości przysługuje jedynie osobom fizycznym będącym w dniu 26 maja 1990r. oraz w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości:
  1) zabudowanych na cele mieszkaniowe,
  2) stanowiących nieruchomości rolne.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.