drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881); Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 882).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. "Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego" (WZiPS-4)
pobierz wniosek: lub

Załączniki:

1.       kopię dowodu osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu,

2.       skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

3.       orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub stopniu niepełnosprawności dziecka,

4.       zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

5.       zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

6.       zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.   zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b.  zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, oraz "oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym" (WZiPS-5),
pobierz wniosek:
lub

c.   oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu (WZiPS-6),
pobierz wniosek:
lub

d.  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny
w poprzednim roku kalendarzowym,

e.   zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego albo nakaz płatniczy za ten rok,

f.    umowę dzierżawy, w przypadku oddania i znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,

g.  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h.  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

i.    kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,

j.    zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna,

k.   zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

l.    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

m.dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.

7.              informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

8.              kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

9.              kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

10.           kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

A-1 Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku następujące dokumenty:

1.        zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

2.        zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

3.        zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

4.        zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu..

A-2 Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1.        kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;

2.        odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

3.        kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

A-3 Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku następujące dokumenty:

1.          dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

2.          zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;

oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, powinien on dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, a w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, na skutek wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę odpowiadającą przeciętnemu miesięcznemu dochodowi uzyskanemu przez członka rodziny z pozarolniczej działalności gospodarczej, z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

Do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy

A-4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ( tzw. becikowe)
(WZiPS-10), pobierz wniosek: lub

  • zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
  • zapomoga przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko;
  • prawo do zapomogi przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka niezależnie od ich dochodu;
  • wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin.
    Wniosek złożony po terminie pozostanie nierozpatrzony.

Dokumenty do wniosku:

  • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał dokumentu do wglądu)
  • kopia odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał dokumentu do wglądu)

B. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (WZiPS-7)
pobierz wniosek: lub

Załączniki:

1.        orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

2.        zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.

3.        uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

4.        zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.        zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b.       zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, oraz oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu (WZiPS-5), jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
pobierz wniosek: lub

c.        oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu (WZiPS-6),
pobierz wniosek:
lub

d.       oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym,

e.        zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego albo nakaz płatniczy za ten rok,

f.         umowę dzierżawy, w przypadku oddania i znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego
w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g.       umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h.       przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

i.         kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone
w wyroku lub ugodzie sądowej,

j.         zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna,

k.        zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

l.         dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

m.      dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.

Do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy

C. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (WZiPS-8)
pobierz wniosek: lub

Załączniki:

1.          orzeczenie o niepełnosprawności albo

2.          orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub

3.          orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

D. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowania dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Załączniki:

zaświadczenie terenowej jednostki ZUS o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

1.          zaświadczenie terenowej jednostki ZUS o braku prawa do renty lub emerytury;

2.          zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sadu;

3.          zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

E. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej - składany za pośrednictwem komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne
pobierz wniosek:
lub

Załączniki:

kopię dowodu osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu,

1.        skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

2.        orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub stopniu niepełnosprawności dziecka,

3.        zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

4.        zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

5.        zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.       zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b.       zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, oraz oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

c.        oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu,

d.       oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny
w poprzednim roku kalendarzowym,

e.        oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny
w poprzednim roku kalendarzowym

f.         zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

g.       umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

h.       umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

i.         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

j.         kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

k.        zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

l.         dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

m.      dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.

6.        informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

7.        kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

8.        kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

9.        kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

Do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy.

II. OPŁATY:
Opłata: brak opłat

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Wciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do ............ za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. UWAGI:
Sprawy świadczeń rodzinnych prowadzi ............