drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1-6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. z 1983 r., Nr 10, poz. 49 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu" (WO-1)
 2. Załączniki:
  • legitymacja ubezpieczeniowa (do wglądu) oraz kserokopie stron legitymacji, na których dokonane są wpisy o wysokości osiągniętych wynagrodzeń w latach objętych wnioskiem - jeżeli w legitymacji są te wpisy,
  • kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu już złożonego w ZUS lub wyszczególnienie lat, których dotyczyło zaświadczenie bez podawania wysokości wynagrodzeń - jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w jego posiadaniu,
  • kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
  • kserokopia umowy-zlecenia, w przypadku osób ubiegających się o Rp-7 - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres objęty umową
 3. Do wglądu:
  • książeczka wojskowa.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.