drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Program partnerstwa lokalnego

Podstawa prawna: ............

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek Program Partnerstwa Lokalnego" (BOP-7)
 2. Załączniki:
  • oświadczenia o przystąpieniu do PPL wszystkich partnerów,
  • szczegółowy opis projektu,
  • dokumentacja projektowa,
  • szczegółowy preliminarz wydatków

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Program Partnerstwa Lokalnego (PPL) polega na inicjowaniu oraz wspieraniu przez Miasto realizacji lokalnych partnerskich przedsięwzięć w dziedzinach należących do różnych sfer funkcjonowania Miasta, w zakresie jego zadań własnych.
 2. Celem Programu Partnerstwa Lokalnego jest rozwiązywanie konkretnych problemów zidentyfikowanych przez mieszkańców określonego obszaru Miasta poprzez zorganizowaną współpracę lokalnych partnerów oraz Miasta.
 3. Przedmiotem Programu Partnerstwa Lokalnego mogą być wszelkie przedsięwzięcia, zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców.
 4. Przedsięwzięcia zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego są dofinansowywane z budżetu Miasta.
 5. Inicjatorem Programu Partnerstwa Lokalnego może być:
  a) osoba prawna,
  b) organizacja pozarządowa,
  c) Rada Osiedla,
  d) aktywna grupa mieszkańców
  e) deklarujący wspólne rozwiązanie lokalnego problemu.
 6. Wnioski o realizację projektu w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego, planowane do rozpoczęcia w danym roku budżetowym, winny być złożone przez Inicjatora w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w terminie do 30 paˇdziernika roku poprzedniego.
 7. Wniosek powinien zawierać:
  a. tytuł i opis projektu zgłoszonego w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego,
  b. ogólny koszt realizacji projektu,
  c. wykaz partnerów (podmiotów biorących udział w projekcie),
  d. deklaracje wszystkich partnerów określające ich udział (zaangażowanie w realizacji projektu),
  e. okres realizacji projektu,
  f. ilość środków wnioskowanych do otrzymania z budżetu Miasta,
  g. spodziewany termin i efekt realizacji projektu,
  h. dane osobowe koordynatora projektu.
 8. Poprawne pod względem formalnym wnioski poddaje ocenie i kwalifikuje do realizacji Komitet Sterujący Programu Partnerstwa Lokalnego w terminie do 30 dni od uchwalenia budżetu Miasta na rok bieżący. Kryteriami wyboru projektów zgłoszonych w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego są:
  a. zbieżność projektu z hierarchią potrzeb i zadań Miasta,
  b. spodziewany efekt realizacji projektu (zasięg terytorialny, liczba osób korzystających, itp.),
  c. ilość partnerów biorących udział w projekcie,
  d. wiarygodność realizacyjna inicjatora oraz pozostałych partnerów projektu,
  e. koszt projektu, w tym:
  - wysokość wkładu własnego partnerów projektu,
  - udział środków Miasta zaangażowanych w projekt
  f. perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,
 9. Zarząd Miasta podaje do publicznej wiadomości wyniki prac Komitetu Sterującego w terminie 10 dni od zakończenia prac przez Komitet.
 10. Komitet Sterujący Programu Partnerstwa Lokalnego powoływany jest Zarządzeniem przez .............
 11. W skład Komitetu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:
  a. Przewodniczący ............ lub delegowana przez niego osoba,
  b. Członek Zarządu Miasta,
  c. czterech reprezentantów Rady Miasta,
  d. Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego.
 12. Zadaniem Komitetu jest:
  a. ocena wniosków,
  b. wybór projektów przeznaczonych do realizacji,
  c. kontrola i monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego,
  d. dokonywanie oceny realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego i przedstawianie jej wraz z wnioskami Radzie i Zarządowi .
 13. Dla sprawnej realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego powołuje się Zarządzeniem Zespół ds. Programu Partnerstwa Lokalnego spośród pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
 14. Zadaniem Zespołu jest realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Partnerstwa Lokalnego, a w szczególności:
  a. analizowanie projektów oraz doradzanie projektodawcom Programu Partnerstwa Lokalnego,
  b. pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta,
  c. udział w pracach zmierzających do udoskonalania idei Programu Partnerstwa Lokalnego.
 15. Podstawą do realizacji przedsięwzięć w Programie Partnerstwa Lokalnego jest Porozumienie.
 16. Stronami Porozumienia, o którym mowa w ust. 1 są:
  a. Zarząd ............,
  b. Inicjator Programu Partnerstwa Lokalnego,
  c. Partnerzy zaangażowani w projekt.
 17. Porozumienie powinno zawierać:
  a. przedmiot Porozumienia,
  b. zobowiązania stron Porozumienia,
  c. harmonogram realizacji projektu,
  d. formy i terminy przekazania Inicjatorowi środków finansowych z budżetu ............,
  e. formy i termin rozliczenia przekazanych środków finansowych,
  f. formy kontroli i monitorowania realizacji projektu.
 18. Partnerzy Programu Partnerstwa Lokalnego mogą wnosić swój udział w realizację projektu poprzez zaangażowanie:
  a. środków finansowych,
  b. materiałów
  c. robocizny,
  lub udostępnienie:
  a. ludzi (pracowników firm, którzy wykonają określone prace),
  b. sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,
  c. posiadanych nieruchomości,
  d. praw do wartości niematerialnych.