drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Zaświadczenia z baz danych i rejestrów prowadzonych przez Urząd

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w wybranych bazach danych i rejestrach" (BOI-25)
    pobierz wniosek:
    lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

Do wydanego zaświadczenia należy dołączyć:

  • aktualny odcinek renty (emerytury) - w przypadku rencistów i emerytów
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy - w przypadku osób bezrobotnych
  • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.