drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

BEZPRZETARGOWE NABYCIE DZIERŻAWIONYCH  GRUNTÓW ZABUDOWANYCH
Podstawa prawna: art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), oraz art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana
  lub
 2. Załączniki:
  • dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną lokalizacją gruntu.
  • kopia decyzji pozwolenia na budowę - (oryginał do wglądu),
  • kopia decyzji pozwolenia na użytkowanie - w przypadku braku decyzji pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu),
  • kopia umowy dzierżawy - (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający nabycie prawa dzierżawy nieruchomości. 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku decyzji pozwolenia na budowę niezbędna jest decyzja pozwolenie na użytkowanie. 
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............