drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDANIE  ZGODY  NA  ADAPTACJĘ  POMIESZCZENIA  W  BUDYNKU  STANOWIĄCYM  WYŁĄCZNĄ  WŁASNOŚĆ GMINY  ......

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zgody na adaptacje pomieszczenia w budynku stanowiącym wyłączną własność ............  lub
 2. Załączniki: 
  - opinia techniczno - budowlana stwierdzająca możliwość wykonania nadbudowy lub przebudowy budynku (wydana przez uprawnioną osobę) 
  - opinia zarządcy w przypadku gdy nie ma wyodrębnionych nieruchomości lokalowych 
  - stwierdzenie zgodności lokalizacji danego budynku z planem zagospodarowania przestrzennego w formie opinii wydanej przez .............

II. OPŁATY:
     
  Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
     
  Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Opinia techniczno - budowlana.
 2. Opinia stwierdzająca zgodność lokalizacji danego budynku z planem zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wniosek o przydział pomieszczenia niemieszkalnego lub pow. strychowej do adaptacji.
 4. Pozwolenie na budowę.
 5. Umowa o wykonanie adaptacji z zarządcą budynku.
 6. Skierowanie do zarządcy budynku do zawarcia umowy najmu.
 7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............