drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r., nr 94, poz. 850 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1968 r., Nr 23, poz. 151).
.I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu) lub
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości: - wypis z rejestru ewidencji gruntów 
    • umowa dzierżawy - w przypadku dzierżawy terenu z dopuszczeniem zabudowy,
    • plan zagospodarowania działki - w przypadku nieruchomości do zabudowy i pozwolenie na budowę,
    • mapa sytuacyjno - wysokościowa w przypadku pozostałych nieruchomości.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............