drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH; OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Podstawa prawna: art. 7 ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1 a, ust. 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r. z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części   lub
  2. Załączniki:
    * dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów*
    * informacja o miejscu i stosowanej technologii wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowanie prawa do terenu, na którym prowadzona ma być działalność*

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............

* w zależności od prowadzonej działalności.