drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PRZESUNIĘCIE  TERMINU  PŁATNOŚCI  OPŁATY  ROCZNEJ  NALEŻNEJ  Z  TYTUŁU  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO GRUNTU

Podstawa prawna:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu     lub 
 • Załączniki:
  • A. Osoby fizyczne:
   • rozliczenie roczne (PIT),
   • dokumenty świadczące o wysokości dochodu
   • numer NIP
   • dokumenty świadczące o wydatkach na cele zdrowotne
   • dokumenty stwierdzające koszty utrzymania rodziny
  • B. Osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
   • tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,
   • pełną nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
   • numer identyfikacyjny REGON,
   • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,
   • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,
   • formę prawno - organizacyjną przedsiębiorcy,
   • strukturę własności przedsiębiorstwa,
   • średnia liczbę zatrudnionych,
   • strukturę produkcji (w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych),
   • wysokość zobowiązań,
   • wysokość wierzytelności
   • bilans, rachunek zysków i strat 
   • aktualne sprawozdanie finansowe,
   • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:
    • podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
    • formy pomocy,
    • tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
    • wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
    • oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca ostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............