drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ UMORZENIE ODSETEK OD TYCH NALEŻNOŚCI 

Podstawa prawna:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek od tych należności     lub 

A. Osoby fizyczne:

 • określenie dochodu na jednego członka rodziny, dokumenty świadczące o dochodach
 • dokumenty dotyczące wydatków
 • numer NIP

B. Osoby prawne i przedsiębiorcy: 

 • tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,
 • pełna nazwę (firmy), siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • oznaczenia wykonywanej działalności według PKD,
 • wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorca małym lub średnim,
 • formę prawno - organizacyjną przedsiębiorcy,
 • strukturę własności przedsiębiorstwa,
 • średnią liczbę zatrudnionych,
 • strukturę produkcji (w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych),
 • zobowiązania,
 • listę głównych wierzycieli,
 • bilans zysków i strat za rok 2003,
 • aktualne sprawozdanie finansowe
 • oświadczenie o pomocy udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  - podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy,
  - formy pomocy,
  - tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy,
  - wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto),
  - oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............