drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ze zmianami)
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek nauczyciela podpisany i zaopiniowany przez dyrektora szkoły   lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z Regulaminem Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez ............... wnioski należy składać w terminie:

  • do 15 października roku akademickiego - dofinansowanie nauki w semestrze zimowym,
  • do 15 marca roku akademickiego - dofinansowanie nauki w semestrze letnim.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
............... - w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji

VI. UWAGI:

  1. Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.
  2. Dofinansowanie jest przyznawane na jeden semestr.
  3. Wypłata dofinansowania w kasie ................