drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ze zmianami)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia   lub
  2. załączniki:
    • zaświadczenia o wysokości dochodów stanowiących utrzymanie rodziny.

II. OPŁATY:
nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

  • od 1 września do 10 września - termin składania wniosków w szkołach,
  • od 1 września do 15 września - termin składania wniosków w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych,
  • stypendium przyznane jest na okres od września do czerwca,
  • wypłaty stypendiów odbywają się co miesiąc.

Termin załatwienia do jednego miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem ............... w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.