drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH.
WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa prawna:  art.306b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa  Dz. U.  Nr 137  z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości    lub 

I. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa)
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............