drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

DOKONANIE POTRĄCENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z WIERZYTELNOŚCI WOBEC GMINY

Podstawa prawna: art. 65 § 2  w związku z  art. 64  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy   lub 

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.