drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZUPEŁNIENIE DECYZJI

Podstawa prawna: art. 213 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek w sprawie uzupełnienia decyzji   lub 
  2. załączniki:
    • dokumenty potwierdzające słuszność wniosku.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie*  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

*  Zażalenie przysługuje w przypadku, gdy organ podatkowy odmówi uzupełnienia lub sprostowania decyzji w drodze postanowienia