drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 12.04.1991r. (Dz.U. nr 33 poz. 148).
 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wypełnione upoważnienie i złożenie podpisu.     lub   
  • Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

  Znaczki opłaty skarbowej:

  • 4 zł – za stwierdzenie własnoręczności podpisu.

 Znaczki opłaty skarbowej są do nabycia w kasie ............
(I piętro, pokój nr 9 w godz. 730 – 1400)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Nie przysługuje.

VI. OBJAŚNIENIE

Poświadczenie własnoręczności podpisu przez .............
Na jakich dokumentach urząd gminy powinien poświadczać własnoręczność podpisu?
Poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, zgodnie z art. 79 pkt 2, art. 96-101 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369), należy do zadań notariusza. Rozdział 4 ustawy - Prawo o notariacie (art. 96-101) określa zasady dokonywania przez notariusza następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazowym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 101 cytowanej ustawy, minister sprawiedliwości 12 kwietnia 1991 r. wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 33, poz. 148).
Zgodnie z par. 1 tego rozporządzenia, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej (a tak jest w większości gmin w kraju), wójtowie gmin zostali upoważnieni do poświadczania własnoręczności podpisu: l na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji l na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy, składającego oświadczenie.
Inne poświadczenia dokumentów przez organy samorządu gminnego, na przykład umów, nie będą miały charakteru urzędowego poświadczenia podpisu - przepisy ustawy o notariacie są w tym zakresie jednoznaczne. Przy dokonywaniu zatem poświadczeń niektórych dokumentów przez organy samorządu gminnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o notariacie wymienione dokładnie w przywołanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.