KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

 SPORZĄDZENIE TESTAMENTU

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:
 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie testamentu - 15,00 zł.
 • wniosek - 5,00 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności pracownika ............
 2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz pracownika ............  powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
  Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
  • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
  • niewidoma, głucha lub niema,
  • nie mogąca czytać i pisać,
  • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
  • skazana za fałszywe zeznania,
  • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 3. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.