KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA -
SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA, WYDAWANIE ODPISÓW.

Podstawa prawna: art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Karta statystyczna urodzenia dziecka
 2. Wniosek o trzy pierwsze odpisy z aktu urodzenia    lub
 3. Dokumenty do wglądu
  1. gdy rodzice są małżeństwem:
   • dowody osobiste rodziców
   • odpis skrócony aktu małżeństwa
  2. gdy matka jest panną:
   • dowód osobisty matki
   • odpis skrócony aktu urodzenia matki
  3. gdy matka jest rozwiedziona:
   • dowód osobisty matki
   • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa,
    lub sentencję wyroku sądu
  4. gdy matka jest wdową:
   • dowód osobisty matki
   • skrócony odpis aktu zgonu męża

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI

 1. w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC - kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu.
 2. w przypadku dziecka urodzonego poza terenem ............... - USC w ............... może pośredniczyć w sporządzeniu aktu urodzenia poprzez przyjęcie "zgłoszenie" urodzenia dziecka (po warunkiem złożenia dokumentów jak wyżej oraz zameldowania jednego z rodziców na terenie ...............