KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
     lub 
 2. Załączniki (w zależności od sytuacji):
  1. Oświadczenie     lub 
   Oświadczenie     lub     (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)
  2. zaświadczenie o dochodach członków rodziny
  3. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych
  4. zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
  5. Do wglądu:
   1. dowody osobiste zainteresowanych osób

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do  Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
  • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową
  • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet )
  • poborowy odbywający służbę zastępczą
 2. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............