KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPISIE WYBORCÓW

Podstawa prawna: Ordynacja wyborcza właściwa dla rodzaju wyborów

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Reklamacja na nieprawidłowość w spisie wyborców lub
  2. Do wglądu:
    • dowód osobisty wnioskodawcy

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie ze spisu wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (skargę składa się w ............. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.
Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców.

VI. UWAGI:
Prawo skargi przysługuje wyborcy również w przypadku nie wydania decyzji na reklamację w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.