KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST WŁAŚCICIEL POSESJI, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DOMU LUB INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Podstawa prawna: art. 47 e ust. 2, art. 47 g ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji, w związku z budową domu lub infrastruktury technicznej    lub 
  2. Załączniki: 
    • projekt zagospodarowania działki z naniesionymi drzewami krzewami 
    • decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............