KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  - druk do pobrania w ............
  (każda osoba na oddzielnym  zgłoszeniu)   
  (obraz druku - do wglądu)  
 2. do wglądu:
  • paszport
  • karta pobytu stałego
  • poświadczenie zameldowania na pobyt stały

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.