KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  - druk do pobrania w ............ (każda osoba na oddzielnym  zgłoszeniu)
  2. Załączniki: do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
  • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy osób legitymujących się paszportem, posiadających pobyt stały za granią)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.