KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" do pobrania w .............

  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

 2. Do wglądu:
  • paszport
  • voucher lub zaproszenie lub wiza lub karta pobytu czasowego
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego":
  • potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu
 2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego.