KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna: art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą     lub
 2. Dokumenty do wglądu:
  1. w przypadku panny i kawalera:
   • dokument stwierdzający tożsamość
   • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza ...............
   • dla osób urodzonych w ............... kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
  2. w przypadku osób rozwiedzionych:
   • dokument stwierdzający tożsamość
   • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza ...............
   • dla osób urodzonych w ............... kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
  3. w przypadku wdowców:
   • dokument stwierdzający tożsamość,
   • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza ...............,
   • dla osób urodzonych w ............... kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
   • odpis aktu zgonu współmałżonka.
   • w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 • Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od daty jego wystawienia.
 • Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi być zameldowane na terenie ...............