KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM
URZĘDU STANU CYWILNEGO)

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 ze zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o trzy pierwsze odpisy z aktu małżeństwa   lub
 2. Załączniki:
  1. w przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza ...............
   • dla osób urodzonych w ............... kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
   • Dokumenty do wglądu:
    dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu)
  2. w przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza ...............,
   • dla osób urodzonych w ............... kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub wyrok sądu.
   • Dokumenty do wglądu:
    dokumenty stwierdzające tożsamość.(dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu)
  3. w przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza ...............,
   • dla osób urodzonych w ............... kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
   • odpis aktu zgonu współmałżonka.
   • Dokumenty do wglądu:
    dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu)
  4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
   • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
   • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
   • Do wglądu:
    dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego  ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
...............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby  zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca  zameldowania.

VI. UWAGI:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed  planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, w celu złożenia dokumentów.