KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB NA TERENIE GMINY DLA PODMIOTÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 1 a, art. 20-22, art. 24 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie krajowym na teren gminy   lub
 2. Załączniki: 
  • kopia licencji
  • rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w km i odległości miedzy  przystankami
  • mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami 
  • zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
  • taryfę i cennik z zasadami zmian stawek

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............