KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDANIE OPINII DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

Podstawa prawna: art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r., Nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wydanie opinii do projektu prac geologicznych" (WGKiOŚ-3)
  2. Załączniki:
  • projekt prac geologicznych

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania opinii bądź opinii o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.