KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego" (BOP-13)
    pobierz wniosek: ( lub )
  2. Załączniki
    • dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa (okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.