KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Wydawanie decyzji o wpisie do Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 7a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 79,poz.855).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej" (BOP-8)
  pobierz wniosek: ( lub )
 2. Załączniki:
  • protokół z Zebrania Założycielskiego,
  • lista Założycieli *,
  • protokół z wyboru komitetu założycielskiego
  • statut w 3 egzemplarzach (przyjęty uchwałą na zebraniu założycielskim),
  • informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego min. 3 osobowego zawiera imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków komitetu.
 3. Adres tymczasowej siedziby stowarzyszenia na który będzie mogła być przesyłana korespondencja (potwierdzone prawo do lokalu - akt notarialny lub umowa najmu, użyczenia).
 4. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.