KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

Podstawa prawna: art. 41 ust. 5 Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 40 z 1988r. z późniejszymi zmianami); art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) par. 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r., Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy
 1. Do wglądu:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy krajowe

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

VI. UWAGI:

 1. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą - obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy.
 2. Dokument wystawiony jest na 3 lata lub krócej, jeżeli to wynika z posiadanego krajowego prawo jazdy.
 3. Dla osób posiadających blankiety praw jazdy, których termin ustawowej wymiany upływa 30.06.2006r., prawo jazdy międzynarodowe ważne jest do 30.06.2006r.
  Natomiast dla osób posiadających blankiety praw jazdy, których termin wymiany upływa 31.12.2004r., prawo jazdy międzynarodowe ważne jest do 31.12.2004r.
 4. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy związane jest z potwierdzeniem autentyczności prawa jazdy, jeśli nie jest wydane przez .............

Dokumenty do pobrania: