KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU  NA OKRES POWYŻEJ TRZECH LAT
W DRODZE PRZETARGU

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu -  na okres powyżej trzech lat    lub
  2. Załączniki:
    • dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną lokalizacją gruntu 
    • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana
    • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............