KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Zniszczenie / utrata / kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika

Podstawa prawna: art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.); § 12 rozporządzenia M.I z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz.1123 z 2002r. z późn. zm. i § 4 ust. 1,2 i 8 rozporządzenia M.I. z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r. Nr 230 poz. 2302 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie wtórnika" (BOI - 31) - wypełnia właściciel pojazdu
pobierz wniosek: lub
2. Załączniki:

  • zwrot tablic
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu - jeśli była wydana,
  • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (BOI-36) - w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek zgubienia,
    pobierz oświadczenie: lub
  • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych, w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek kradzieży.

3. Do wglądu:

  • polisa OC

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.
Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie wtórnika tablic (tablicy) - do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:
Procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji - tzw. "białych". Nie przewiduje się wykonania wtórnika tablic "czarnych" - w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży tablic "czarnych" ma zastosowanie procedura BOI-LXXI - ZNISZCZENIE/UTRATA/KRADZIEŻ TABLIC REJESTRACYJNYCH I WYMIANA NA NOWE TABLICE.
Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablicy (tablic) na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.