KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna: art. 14 § 1,2 i art. 24 ust. 1,2 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3, § 6, § 7 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego" (WDGiP-16)
  pobierz wniosek:
  lub
 2. Załączniki:
  • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (przy zmianie adresu, siedziby i nazwy firmy)
  • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którym transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim (przy zmianie numeru rejestracyjnego lub pojazdu do wykonywania transportu drogowego taksówką).
  • inne - zgodnie ze zgłaszanymi zmianami
   UWAGA: W przypadku zmiany pojazdu w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy wpisać również numer podwozia/nadwozia VIN zgłaszanego pojazdu

Do wglądu:
Oryginały załączonych kserokopii dokumentów

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............, delegaturze lub w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.