KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

OPŁATA TARGOWA (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH) WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT)

Podstawa prawna: art. 48 § 1 i 2a oraz art. 67 § 1 i 1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty" (WPiOL-2) lub
 2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty" (WPiOL-3) lub
 3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty" (WPiOL-4)
  Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.
 4. Załączniki:
  • "Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę" (WPiOL-29) - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku)
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty )
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne )
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

 • za wniosek -5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

*za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w ............ lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............, delegaturze lub w sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.