KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

OPŁATA TARGOWA (DOT. OSÓB PRAWNYCH) WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT)

Podstawa prawna: art. 48 § 1 i 2a oraz art. 67 § 1 i 1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty" (WPiOL-2) lub
 2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty" (WPiOL-3) lub
 3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty" (WPiOL-4)
  Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.
 4. Załączniki:
  • "Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę" (WPiOL-29) - w przypadku, gdy wnioskująca osoba prawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)
  • sprawozdanie finansowe (np.: F-01, Rb-30)
  • bilans
  • specyfikacja zobowiązań i należności
  • kopia planu finansowego
  • kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
  • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
  • kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
  • w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności
  • kopia ewentualnych programów naprawczych
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

 • za wniosek -5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do ............ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............ lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze lub w sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.