KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Świadectwo pracy, świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Podstawa prawna: art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz.282 z poźn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wydanie świadectwa pracy, świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach" (WO-2),
  2. Załączniki:
    • kserokopia książeczki wojskowej -strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
  3. Do wglądu:
    • książeczka wojskowa.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.