KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Stypendium

Podstawa prawna: ............

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o stypendium
 2. Załączniki:
  1) zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów
  w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone,
  2) zaświadczenia o niepobieraniu stypendium socjalnego na uczelni,
  3) oświadczenie o niepobieraniu stypendium socjalnego z innego źródła,
  4) oświadczenia o niepowtarzaniu semestru/roku akademickiego,
  5) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach:
  a) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
  b) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny;
   6) kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
   7) kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
   8) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
   9) W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń studenckich wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni od upływu terminu do składania wniosków ogłoszona zostanie lista stypendystów w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i urzędowej tablicy ogłoszeń.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Wnioski, które wpłyną po upływie terminu lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę pieczęci wpływu do Urzędu lub datę nadania przesyłki pocztowej.
 2. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od 1 października do 30 czerwca roku akademickiego 2004/2005.
 3. Komisja rozpatruje wnioski studentów i podejmuje decyzję o wpisaniu do wykazu osób przewidzianych do przyznania stypendium do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.
 4. Po zatwierdzeniu wykazu Prezydent niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni ogłasza listę stypendystów w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i urzędowej tablicy ogłoszeń.
 5. Stypendysta zostanie powiadomiony o przyznaniu stypendium niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zatwierdzenia zbiorczego wykazu osób przewidzianych do przyznania stypendium przez Prezydenta.
 6. W terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia stypendysta ma obowiązek podpisać umowę
  o przyznaniu stypendium.
 7. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu do jej podpisania przez stypendystę z przyczyn nieusprawiedliwionych, Prezydent podejmie decyzję o wykreśleniu Stypendysty z wykazu.
 8. Maksymalna kwota stypendium wynosi 1.800,00 PLN brutto. Stypendium wypłacane jest w ratach nie większych niż 200,00 PLN brutto miesięcznie.