KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo


KARTA USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat


Podstawa prawna:        

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Ogólny opis

 1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.
 2. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 3. Warstwa elektroniczna dowodu dziecka zawiera:
  • dane zamieszczone w warstwie graficznej zapisane w postaci elektronicznej, za wyjątkiem numeru CAN,
  • certyfikat potwierdzenia obecności,
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – dla osób powyżej 13 lat,
  • certyfikat podpisu osobistego, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator wyrazi na to zgodę przy składaniu wniosku - dla osób powyżej 13 lat.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 5. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku, wymagana jest obecność dziecka.
 6. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
  • 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 7. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 8. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku. Istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.
 2. Ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego braku, inny dokument zawierający fotografię. Osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wymagany dokument należy okazać przy odbiorze dowodu osobistego.
 3. Jedna fotografia.
  • Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
  • Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
  • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

Przykłady prawidłowych zdjęć

Przykłady nieprawidłowych zdjęć

 

Zobacz pełną informację jak powinno być prawidłowo wykonane zdjęcie

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 1. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku oraz formularz w formacie PDF jest dostępny pod opisem usługi.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl.
 3. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
  W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
  Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Opłaty:

Brak opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
  Dowód osobisty, decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
 2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:
  • Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej nie spełnia określonych prawnie wymogów.
  • Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.
 3. Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
 4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
  • 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu. Małoletni odbiera kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatów i ustala do nich PIN/y.
 5. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność dziecka powyżej 5 roku życia.
 6. Kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego odbiera posiadacz dowodu w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy podając numer wniosku o wydanie dowodu.

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadzący również sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum zakładowego, parter, pok. Nr 2, tel. (91) 561 38 66 wew. 15.