KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Marianowo

Herb Gminy Marianowo oraz adres i dane kontaktowe Urzędu Gminy Marianowo

KARTA USŁUGI
Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego


Podstawa prawna:        

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Ogólny opis

  1. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłocznie przekazuje dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
  2. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać go posiadaczowi, który sam może zawiadomić najbliższy organ gminy (miasta) o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Wymagane dokumenty:

Znaleziony dowód osobisty.


Sposób dostarczania dokumentów

Znaleziony dowód osobisty należy przekazać bezpośrednio najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.


Opłaty:

Brak opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

Urząd niezwłocznie przyjmuje zgłoszenie

Informacje na temat przebiegu sprawy

  1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Jednostka odpowiedzialna:

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadzący również sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum zakładowego, parter, pok. Nr 2, tel. (91) 561 38 66 wew. 15.